Werkwijze

Het KCOO sluit zich aan bij de visie en missie van Openbaar Onderwijs Groningen dat alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de wet Passend Onderwijs. Binnen passend onderwijs is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen worden opgevangen binnen het reguliere basisonderwijs, eventueel met extra begeleiding. Alle leerlingen moeten kwalitatief goed onderwijs op hun eigen basisschool ontvangen. Het niveau van het onderwijs moet aansluiten bij de individuele leerling en het pedagogisch klimaat moet voldoende veiligheid bieden zodat de leerlingen zich kunnen ontplooien. Alleen als dit noodzakelijk is, worden leerlingen met leerproblemen, fysieke problemen, gedragsproblemen of een combinatie daarvan verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Als de leerling gedragsproblemen of te weinig leerontwikkeling heeft, zal de school in eerste instantie zelf maatregelen treffen om hem te ondersteunen. Wanneer hij bijvoorbeeld met bepaalde vakken niet of nauwelijks vooruit gaat of de werkhouding blijft onvoldoende, komt het KCOO in beeld. De intern begeleider van de school neemt dan contact op met een medewerker van het KCOO en maakt een afspraak. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer er onderzoek moet worden gedaan worden de ouders schriftelijk om toestemming gevraagd.

 

Het KCOO heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door:

- leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijskundige en pedagogische taak

- leerlingen pedagogisch en/of didactisch te onderzoeken om hun onderwijsbehoeften te inventariseren

- ouders en leerkrachten te adviseren over passend onderwijs

 

Naast advisering biedt het KCOO ook gerichte ondersteuning op school. 

 

Wat gebeurt er als een onderzoek aangevraagd wordt?

De orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog ontvangt van de school de aanmelding voor een onderzoek waarbij ook de toestemming van ouders is toegevoegd. De orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog heeft doorgaans voorafgaand aan het onderzoek contact met ouders in de vorm van een intake. Tevens wordt de leerkracht of ib-er benaderd voor het verkrijgen van informatie over het functioneren van de leerling op school. Na afloop is er een terugkoppeling naar de ouders en school over de uitkomsten van het onderzoek.

Meer informatie over de werkwijze van de orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog is hier te vinden.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies