Werkwijze per functie

Medewerkers KCOO en hun taken

In het KCOO werken orthopedagogen, een ontwikkelingspsycholoog, ambulant begeleiders (ab'ers),  psychodiagnostisch medewerkers (pdm'ers), onderwijsassistenten en een maatschappelijk werker.

Orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog

De orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog heeft tot taak leerlingen te onderzoeken. De onderzoeksvraag is vaak om de onderwijsbehoefte van de leerling te inventariseren op het gebied van de cognitieve leerontwikkeling, werkhouding, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderzoek kan gericht zijn op de leerling individueel en ook op hoe de leerling functioneert op school. Met als uiteindelijk doel, in samenspraak met ouders en school, te komen tot handelingsgerichte adviezen.

De orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog is ook betrokken bij de verwijzing van kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Enkel wanneer ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven en een school een aanmelding doet kan er onderzoek plaats vinden. Doorgaans gebeurt dit in overleg tussen ouders en school en komt de aanvraag voor een onderzoek gezamenlijk tot stand. 

Psychodiagnostisch medewerker

De psychodiagnostisch medewerkers van het KCOO ondersteunen de orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog. De pdm'er neemt intelligentietests af bij een individuele leerling of bij groepjes leerlingen. Ook nemen zij tests af op het gebied van onder andere lezen, rekenen en geheugen.

De orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog interpreteert de gegevens en verwerkt dat in de rapportage.

Ambulant begeleider

De algemene taak van een ambulant begeleider is om intern begeleiders te ondersteunen bij hulpvragen die zowel kind- als schoolgericht kunnen zijn. De ondersteuning heeft als doel het onderwijsleerproces van de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

In principe licht school de ouders in wanneer een ab-er ingeschakeld wordt en vindt er een terugkoppeling plaats.

Iedere ambulant begeleider heeft daarnaast ook  een specialisme.

Enkele voorbeelden zijn:

- leerlingen met gedragsproblemen
- leerlingen die minder goed kunnen leren door een lage intelligentie
- leerlingen met een lichamelijke beperking
- het jonge kind
- leerlingen met specifieke reken- of leesproblemen
- leerlingen die hoogbegaafd zijn
- leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis
- leerlingen met het Downsyndroom 

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent van het KCOO ondersteunt de leerkracht door met de leerlingen, individueel of in een klein groepje, aan de slag te gaan. Dit kan onder andere vanuit een arrangement welke aangevraagd wordt door de school. De terugkoppeling wordt naar de intern begeleider van de school gestuurd. Ouders worden door de school op de hoogte gehouden over het traject.

De inzet van een onderwijsassistent is veelal kortdurend. Het streven is namelijk dat de inzet bijdraagt aan het versterken van de zorgstructuur van de school en dat ook andere leerlingen van de school daarvan in de toekomst kunnen profiteren.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies